ហ្វ្រេកង់ប្រេកង់ខ្ពស់

2 layer F4MB PCB

ស្រទាប់អេហ្វអេស ៤ មេកាបៃ ២ ជាន់

2 layer R4350B PCB

2 ស្រទាប់ R4350B PCB

4 layer R4350B PCB

4 ស្រទាប់ R4350B PCB

4 layer rogers+FR4 PCB

អ្នកបញ្ឆោត ៤ ស្រទាប់ + អេហ្វអេ ៤ អេស ៤

4 layer rogers4003 PCB

rogers4003 ចំនួន ៤ ស្រទាប់

6 layer FR4+Rogers PCB

6 ស្រទាប់ FR4 + Rogers PCB

6 layer rogers4003 PCB

rogers4003 ចំនួន ៦ ស្រទាប់

10 layer R4003C PCB

10 ស្រទាប់ R4003C PCB