អេសអិល ៤ អេស

2 layer high copper pcb

បន្ទះស្ពាន់ខ្ពស់ ២ ស្រទាប់

2 layer pcb

បន្ទះ ២ ជាន់

4 layer pcb (2)

កុំព្យូទ័របន្ទះ ៤ ស្រទាប់

4 layer pcb (3)

កុំព្យូទ័របន្ទះ ៤ ស្រទាប់

4 layer pcb (4)

កុំព្យូទ័របន្ទះ ៤ ស្រទាប់

4 layer pcb

កុំព្យូទ័របន្ទះ ៤ ស្រទាប់

6 layer pcb

ក្តារបន្ទះចំនួន ៦ ស្រទាប់

8 layer pcb

កុំព្យូទ័របន្ទះចំនួន ៨ ស្រទាប់

10 layer pcb (2)

ក្តារបន្ទះចំនួន ១០ ស្រទាប់

10 layer pcb

ក្តារបន្ទះចំនួន ១០ ស្រទាប់

12 layer pcb

កុំព្យូទ័របន្ទះ ១២ ស្រទាប់

10 layer pcb

កុំព្យូទ័របន្ទះចំនួន ១៨ ស្រទាប់